پاک نیک داک دیر سیر زیره


اطلاعات تماس با ایرنیک

آدرس پست الکترونیک: info@nic.ir

پشتیبانی برخط: فقط در روزهای کاری و بین ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت تهران) پاسخگو می‌باشد.

تلفن : ‎ ‎(+۹۸ ۲۱) ۲۳۵۸ ۷۰۰۰‎
(فقط در روزهای کاری و بین ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۰۰(به وقت تهران) پاسخگو می‌باشد.)

نمابر : ‎ (+۹۸ ۲۱) ۲۲۲۹ ۵۷۰۰‎


فرم درخواست قرارداد نمایندگی ارائه خدمات نام دامنه
رابط اداری و مالی
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………………………………………………………………. آدرس e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….. آدرس پستی: ……………………………………………………………………………………………………………. تلفن: ………………………………………………. فاکس: ……………………………………………
رابط فنی
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………………………………………………………………. آدرس e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….. آدرس پستی: ……………………………………………………………………………………………………………. تلفن: ………………………………………………. فاکس: ……………………………………………
1
قرارداد نمایندگی ارائه خدمات نام دامنه
(الف) مرکز ثبت دامنه ايران (IRNIC) از طرف پژوهشگاه دانشهاي بنيادي که در اين قرارداد اختصاراً مركز ناميده میشود به نمايندگی آقاي علیرضا صالح فرزند كامبیز از يك سو، و (ب) شرکت/مؤسسه …………………………… به شماره ثبت ……… به نمايندگی خانم/آقاي ……………………. فرزند …………… که اختصاراً نماینده ناميده میشود، منعقد میگردد.
ماده ۱- تعاریف واژه هاي بکار رفته در اين قراداد داراي معانی زير می باشند: دارنده: يعنی شخصی (حقيقی يا حقوقی) که امتياز ثبت نام دامنه متعلق به اوست و در مشخصات دامنه ثبت شده در “WHOIS” ذيل عنوان “(Remarks)Holder” قرار می گيرد؛ درخواست: عبارت است از درخواست ثبت نام دامنه که توسط متقاضی به نماينده ارائه می شود يا هريك از درخواستهاي تغيير نماينده، تغيير رابط مالی يا فنی، انتقال نام دامنه يا حذف نام دامنه که توسط دارنده به نماينده ارسال می گردد؛ رابط اداری: يعنی شخص يا سازمانی که مسؤوليت نــام دامنه را بر عهده داشته و تمامی مسايل مربوط به استعلامهاي راجع به نام دامنه براي وي ارسال می شود؛ رابط فنی: يعنی شخص يا سازمانی که مسؤوليت نگهداري نام دامنه را برعهده دارد و تمامی مسايل فنی و دستورالعملها براي وي ارسال می شود؛ رابط مالی: يعنی شخص يا سازمانی که مسؤوليت رسيدگی به حساب هـر گـونه پرداختی را که بر طبق اين موافقتنامه در وجه مرکز ثبت دامنه صورت میپذيرد برعهده دارد؛ ساعت كاری: ساعت ۹ الی 1۱ روزهاي شنبه تا چهارشنبه به غير از روزهاي تعطيل و روزهايی که توسط مرکز تعطيل اعلام می شود؛ فرم ثبت نام دامنه: منظور فرمی است که بايد جهت ثبت نام دامنه با مشخصات دارنده امتياز ثبت دامنه تکميل شود؛ قرارداد یا این قرارداد: منظور قرارداد نمايندگی ارائه خدمات نام دامنه است؛
اين قرارداد بين امضاکنندگان زير:
2
متقاضی یا متقاضی ثبت: منظور هر شخص حقيقی يا حقوقی است که ثبت يا دريافت خدمتی در رابطه با نام دامنه را از نماينده درخواست می نمايد؛ مركز: ايرنيك مرکز ثبت نام دامنه ايران که به عنوان يکی از واحدهاي پژوهشگاه دانش هاي بنيادي مسئول ثبت دامنه می باشد؛ مقررات ثبت نام دامنه: عبارتست از کليه مقررات مرکز در رابطه با ثبت نام دامنه که در وبگاه مرکز به نشانی http://www.nic.ir/Rules_and_Contracts موجود است؛ موافقتنامه ثبت: آخرين نسخه موافقتنامه ثبت که در وبگاه مرکز به نشانی http://www.nic.ir/Domain_Register_Policy.html موجود است؛ نام دامنه: يعنی دامنه هاي مرتبه دوم يا سوم که با پسوند کد کشوري “ir.” يا پسوند «.ايران» در مرکز به ثبت می رسد؛ نماینده: يعنی طرف مرکز در اين قرارداد که با داشتن شرايط لازم براي دريافت امتياز نمايندگی ارائه خدمات نام دامنه، حق توزيع امتياز نام دامنه و ارائه خدمات آن در مدت قرارداد به وي واگذار می شود؛
ماده ۲ – موضوع قرارداد واگذاري حق توزيع امتياز دامنه به نماينده از سوي مرکز طی مدت مندرج در ماده ۴ بر اساس شرايط اين قرارداد که شامل پيوستهاي 1، 2 و 3 میباشد.
ماده ۳ – مبلغ قرارداد مبلغ قرارداد ۰،۱۷۷،۷۷۷ ريال است که طبق ضوابط پيوست 1 قابل افزايش است. ۰،۱۷۷،۷۷۷ ريال اوليه غيرقابل عودت میباشد.
ماده ۴– مدت قرارداد مدت قرارداد از تاريخ ……………………. تا پايان روز ………………….. میباشد.
3
ماده۵ – تعهدات مركز (1-۱) ايجاد دسترسی از طريق وبگاه براي نماينده جهت ثبت دامنه ؛ (2-۱) ارائه تخفيف به نماينده براي ثبت دامنه طبق ضوابط مندرج در پيوستها؛ (3-۱) درج نام و مشخصات نماينده به عنوان نماينده مجاز در وبگاه مرکز؛ (۴-۱) تأمين شرايط فنی و اداري متعارف بينالمللی به عنوان ccTLD ؛ (۱-۱) ايجاد و نگاهداري صفحه وب شامل فهرست دامنههايی که نماينده يکی از رابطهاي آن است و به کارگيري تمهيدات لازم در ممانعت از دسترسی غيرمجاز به اين اطلاعات؛ (۶-۱) ايجاد امکان پرداخت آنلاين توسط نماينده؛ (۰-۱) اطلاعرسانی به هنگام در خصوص مقررات، هزينههاي ثبت و تغييرات آنها به نماينده با ارسال به نشانی الکترونيك نماينده؛ (۸-۱) ارائه گزارش الکترونيك به نماينده از ريز صورتحساب معاملات نماينده با مرکز.
ماده ۶ – تعهدات نماینده (۱-۶) پرداخت مبلغ قرارداد: نماينده مکلف است هزينههاي واگذاري دامنه را طبق مندرجات پيوستها به مرکز پرداخت نمايد. (۲-۶) رعایت مقررات ثبت دامنه: نماينده در ثبت نام دامنه بايد موارد زير را رعايت نمايد:
الف) تکميل دقيق اطلاعات مربوط به ثبت دامنه بر حسب نوع نام دامنه طبق ضوابط و شرايط مربوط به هر يك؛ ب) کوشش کامل در تحقق صحت مشخصات دارنده و صحت اطلاعات ارائه شده در فرم ثبت دامنه؛ ج)رعايت دقيق مقررات موافقتنامه ثبت (Registration Agreement) و کليه مقررات مربوط به ثبت دامنه به صورتی که در وبگاه مرکز آمده است.
(۳-۶) ارائه مشخصات دقیق به مركز: نماينده مکلف به ارائه نشانیپستیکامل، تلفن، نشانی پست الکترونيك معتبرو اعلام هرگونه تغيير مشخصات مذکور بهمرکز در اسرعوقت میباشد. مسؤوليت خسارات ناشی ازعدم امکان ايجاد ارتباط بهموقع متوجه نماينده خواهد بود. (۴-۶) تعیین رابط اداری-مالی و رابط فنی: به منظور تسهيل ارتباط ميان نماينده و مرکز، نماينده فردي را به عنوان رابط اداري – مالی و فردي را به عنوان رابط فنی به مرکز معرفی و نشانی پست الکترونيك فعال و به روز اين رابطها را جهت ارتباط سريع به مرکز ارائه میکند. اين ارتباط صرفاً به منظور تسريع و تسهيل منظور میشود و مسؤوليتهاي حقوقی طبق بند (۶-۳) متوجه نماينده است.
۴
(۵-۶) درج موارد لازم در انعقاد قرارداد ثبت دامنه با متقاضی ثبت: نماينده مکلف است موارد ذيل را در قرارداد خود با متقاضی ثبت درج نمايد:
الف) ارائه اطلاعات لازم در خصوص حقوق و تکاليف و مسئوليتهاي دارنده امتياز دامنه، مسؤوليتهاي هر يك از رابطهاي اداري، فنی و مالی؛ ب) ذکر اين نکته که مرجع ثبت نام هاي دامنه ، مرکز می باشد و نماينده، تنها به عنوان نماينده در پذيرش درخواستهاي ثبت نام دامنه اقدام می نمايد؛ ج) تفهيم مقررات ثبت نام دامنه و بهويژه سياست حل اختلافات نام دامنه (IRDRP) و آيين نامه آن به متقاضی؛ د) ارائه و تفهيم ضوابط و شرايط ساخت شناسه ايرنيك موجود در وبگاه مرکز به نشانی http://www.nic.ir/applications/IRNIC_Handle_Terms_and_Conditions_fa.pdf به فارسی يا http://www.nic.ir/applications/IRNIC_Handle_Terms_and_Conditions_en.pdf به لاتين به متقاضی ساخت شناسه؛ ه) اعلان اينکه درخواست انجام تغيير رابط هاي فنی و مالی، تغيير نماينده، انتقال يا حذف نام دامنه، از طريق نماينده صورت میگيرد و درخواستهاي حذف و انتقال دامنه پيش از اقدام توسط نماينده ، به تأييد مرکز می رسد؛ و) ارائه آخرين نسخه موافقتنامه ثبت که در وبگاه مرکز به نشانی http://www.nic.ir/Domain_Register_Policy.html درج گرديده است به متقاضی و اخذ قبولی وي با شرايط مذکور در آن.
ثبت هر دامنه توسط نماينده به معنی تفهيم مقررات موافقتنامه توسط نماينده و قبول آن توسط دارنده است. (۶-۶) انجام تغییرات در نام دامنه ثبت شده: چنانچه مرکز از دارنده درخواستی مبنی بر تغيير در مشخصات نام دامنه دريافت نمايد، آن درخواست را عيناً به نماينده ارجاع داده و هيچ گونه اقدام ديگري نمینمايد؛ هر چند که اين حق همچنان براي مرکز محفوظ است که رأساً نسبت به درخواست ارسالی از سوي دارنده اقدام نمايد. نماينده بايد حسب درخواست دارنده به شرح ذيل نسبت به انجام تغييرات
اقدام نمايد: الف) پس از دريافت درخواست دارنده يا نماينده قانونی وي مبنی بر تغيير رابط هاي فنی و مالی يا تغييرنماينده، ظرف چهار ساعت کاري نسبت به انجام اين درخواست اقدام نمايد. نماينده دسترسی تغيير رابط اداري را ندارد.
۱
ب) درخواست دارنده مبنی بر انتقال يا حذف نام دامنه که به نماينده ارسال می شود را ظرف چهار ساعت کاري به مرکز ارسال نمايد. مرکز پس از استعلام از دارنده امتياز مبنی بر تأييد درخواست حذف يا انتقال، نسبت به انجام درخواست اقدام می نمايد. چنانچه ساعات کاري باقی مانده در يك روز جهت انجام درخواستهاي مذکور در قسمت هاي (الف) و (ب) کمتر از چهار ساعت باشد، اين مدت
از اولين روزکاري بعد محاسبه می شود. (۷-۶) حفظ سابقه درخواست ها: يك نسخه از تمام درخواست هاي دارنده در خصوص تغيير رابط هاي فنی و مالی، تغيير نماينده، حذف يا انتقال نام دامنه که به نماينده ارسال می شود، بايد حداقل تا دوسال از تاريخ انقضاي امتياز ثبت دامنه نزد نماينده نگهداري شود. اين نسخه می تواند بصورت کتبی يا الکترونيك باشد.
ماده ۷- انتقال قرارداد
انصراف نماينده از ادامه اجراي قرارداد و انتقال باقيماندة مدت به غير با اعلام نماينده فعلی، معرفی و درخواست کتبی نماينده متقاضی و موافقت مرکز امکانپذير است. طرفين انتقال و مرکز بايد فرم مخصوص انتقال را که در مرکز موجود است تکميل و امضا کنند.
ماده ۸- تخلف از مفاد قرارداد و موارد فسخ آن
(1-۸) چنانچه نماينده به تعهدات خود به شرح مذکور در ماده ۶ عمل ننمايد و اين امر به طريقی از جمله تماسهاي فراوان مشتريان با مرکز يا بررسیهاي دورهاي مرکز اثبات شود، مرکز به شرح ذيل اقدام مینمايد:
الف) در صورتیکه تخلف انجام گرفته به تشخيص مرکز، تخلف اساسی نبوده و موجب ورود ضرر به مرکز، دارنده يا اشخاص ثالث نگردد: 1- در سه مورد اول براي هر مورد تخلف، اخطاري حاوي شرح مورد تخلف به نماينده ارسال خواهد شد.
2- با ارتکاب چهارمين مورد تخلف، مرکز بر طبق مفاد بند (۸-۴)قرارداد، اقدام به فسخ قرارداد نمايندگی نموده و نسبت به وصول وجوه ايداعی مذکور در ماده 1۷ به عنوان تضمين حسن انجام کار اقدام خواهد نمود. ب- در صورتيکه تخلف انجامگرفته به تشخيص مرکز، تخلف اساسی ازشرايط قراداد بوده و موجب ورود هرگونه ضرر (مادييا معنوي) به مرکز، دارنده يا اشخاص ثالثگردد، مرکز حق خواهد داشت قرارداد نمايندگی را بلافاصله طبق مفاد بند (۸-۴) قرارداد فسخ نمايد.
۶
(2-۸) نماينده در دريافت درخواست و انجام تغييرات مذکور در بند ۶-۶ ماده ۶ با کمال حسن نيت عمل نموده و جز در صورت وصول درخواست از دارنده، هيچ گونه تغييري در دامنه ثبت شده نخواهد داد. هرگونه سوء استفاده نماينده از امکان دسترسی به دامنه ثبت شده و ايجاد تغيير در آن، علاوه بر اينکه نماينده را در مقابل دارنده مسئول مینمايد، به عنوان تخلف از شرايط اين قرارداد محسوب شده و
بلافاصله به مرکز حق فسخ قرارداد را میدهد. (3-۸) در صورتيکه نماينده بدون رعايت ماده ۰ اقدام به انتقال اين قرارداد به غير نمايد، اين انتقال کان لم يکن تلقی و مرکز بلافاصله مطابق بند ۸-۴ اقدام به فسخ قرارداد نمايندگی ارائه خدمات نام دامنه مینمايد. (۴-۸) اخطارهاي مرکز مبنی بر انجام تخلف (مذکور در بند ۸-1 ماده ۸) و نيز اعلام فسخ قرارداد در هر مورد توسط مرکز با ارسال يك نامه الکترونيکی مبنی بر اعلام تخلف و يا فسخ حسب مورد، به تمام نشانیهاي الکترونيکی اعلامشده از سوي نماينده صورت میگيرد. فسخ قرارداد بهصورت کتبی نيز به نشانی نماينده ارسال میگردد. از تاريخ ارسال نامه کتبی فسخ، تمام تعهدات مرکز در رابطه با قرارداد نمايندگی نام دامنه نسبت به نماينده خاتمه يافته و علاوه برتملك کل مبلغ مذکور درماده 1۷ هر ميزان از مبلغ قرارداد (ماده۳) که باقی مانده باشد، به نماينده مسترد نخواهد شد.
ماده ۹- تجدید قرارداد
پس از انقضاي مدت مندرج در ماده ۴ ، با تقاضاي نماينده و موافقت مرکز تجديد قرارداد طبق ضوابط جاري در زمان تجديد امکانپذير است. در تصميم مرکز براي تجديد قرارداد، عملکرد نماينده لحاظ خواهد گرديد.
ماده ۱۱- تضمین حسن اجرای قرارداد
نماينده موظف است همزمان با انعقاد اين قرارداد، چك يا سفته به مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان تضمين حسن اجراي قرارداد نمايندگی نام دامنه، به مرکز تحويل نمايد. چنانچه نماينده تمام تعهدات مذکور در قرارداد را به نحو احسن يا حداکثر با انجام سه تخلف به انجام برساند، چك يا سفته پس از اتمام قرارداد به وي مسترد خواهد شد. در صورتيکه در طول مدت قرارداد، نماينده مشمول چهار مورد تخلف
گردد، وجه مذکور در چك يا سفته به عنوان خسارات وارده به مرکز، وصول خواهد شد.
۰
ماده ۱۱- حدود مسئولیت
نماينده تا انقضاي مدت قرارداد مسئول انجام تمام درخواستهاي واصله از جانب دارنده است. بديهی است اين قرارداد منحصراً شامل حقوق و تعهدات مقرر بين مرکز و نماينده می باشد و مرکز فقط در مقابل نماينده و تنها در حدود تعهدات مذکور در ماده ۱ اين قرارداد داراي مسئوليت است. بنابراين انجام هرگونه تعهدي که نماينده در قرارداد خود با دارنده برعهده می گيرد، و همچنين انجام درخواستهاي دارنده دررابطه با دامنه ثبت شده بر عهده نماينده می باشد. مسئوليت رفع اشکالات، جبران خسارات از قبيل هرگونه خسارت ناشی از عدم
اطلاعرسانی کامل به دارندگان امتياز دامنه و پاسخگويی به هر نوع دعواي احتمالی ازسوي دارنده و نظايرآن برعهده نماينده می باشد.
ماده ۱۲- فورسماژور
در صورت بروز شرايط فورسماژور به نحوي که مانع از اجراي قرارداد گردد، قرارداد موقتاً معلق و پس از رفع آثار فورسماژور مجدداً به جريان خواهد افتاد. تشخيص شرايط فورسماژور و رفع آن براي هر يك از طرفين با مرکز است. در صورت ادامة وضعيت فورسماژور به مدت يك ماه، هر يك از طرفين مجاز به فسخ قرارداد است.
ماده ۱۳- رفع اختلاف
اختلافات ناشی از تفسير يا اجراي قرارداد از طريق مراجعه به داوري حل و فصل خواهد شد. در اين صورت هر يك از طرفين میتواند با معرفی يك داور منتخب خود از طرف ديگر تقاضا کند که ظرف مدت ده روز داور اختصاصی خود را تعيين و معرفی نمايد. داوران منتخب طرفين با تعيين داور مرضی الطرفين ظرف ده روز، نسبت به داوري در خصوص اختلاف اقدام و رأي خود را حداکثر ظرف مدت
1۱ روز از تاريخ تشکيل هيأت داوري به طرفين ابلاغ خواهند نمود. رأي هيأت داوران قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. اين قرارداد در 13 ماده به علاوه سه پيوست که جزء لاينفك قرارداد میباشند در سه نسخه تنظيم میشود و هر نسخه حکم واحد را دارد.
نام و نامخانوادگی نماینده: نشانی نماینده:
شماره تلفن: پست الكترونیك:
شماره نمابر: امضای نماینده:
نام و نامخانوادگی نماینده مركز: عليرضا صالح نشانی مركز: ضلع جنوبی ميدان شهيد باهنر(نياوران)، واحد ثبت دامنه شماره تلفن: 22۸2۸۷۸۷ پستالكترونیك: reseller@nic.ir شمارهنمابر: 222۹۱۰۷۷ امضای نماینده:
۸
پیوست ۱
در اين پيوست که جزء لاينفك قرارداد نمايندگی ارائه خدمات نام دامنه است، ضوابط قيمتگذاري، تخفيف، شيوة پرداخت، و روش تسويه حساب قرارداد در پايان مدت قرارداد درج میگردد. (1) واحد پرداخت (يا به اختصار واحد)، برابر نصف هزينه ثبت دامنه مرتبه دوم بدون تخفيف به مدت يك سال است . (2) نرخ پايه هريك از خدمات ثبت دامنه، مبلغ ذکر شده در پيوست 3 است. اين نرخ و مبالغ ذکر شده مربوط به آن در بند 3 و ۴ زير با اعلام قبلی يك ماهه قابل تغيير است. (3) نماينده، بسته به ميزان کل مبلغ واريزي به حساب تعيين شده توسط مرکز (ماده ۸ اين پيوست) تا هر زمان از مدت قرارداد، مجوز استفاده از u واحد براي خدمات ثبت دامنه را دارد که u به طريق زير محاسبه میشود: الف) اگر D، کل مبلغ واريز شده، کوچکتر يا مساوي۶۰،۱۷۷،۷۷۷ ريال باشد.
)D( ۸۷،۷۷۷ = کل مبلغ واريز شده ) u – ۷/۷۱u(3/۴
نمونههايی از مقادير در پيوست 2 آمده است. ب) هر واحد خريد مازاد بر 33۰۱ واحد معادل 2۷،۷۷۷ ريال محاسبه میشود. (۴) حداقل مقدار واريزي براي آغاز اجراي قرارداد ۰،۱۷۷،۷۷۷ ريال است. (۱) نماينده میتواند طی مدت قرارداد مبلغ واريزي خود را طی يك يا چند پرداخت افزايش دهد. پس از هر پرداخت، تعداد واحدهاي
مجاز باقيمانده براي ثبت توسط مرکز به نماينده اعلام خواهد شد. (۶) پس از پايان مدت قرارداد، نرخ نهايی تخفيف براساس واحدهاي استفاده شده در مدت قرارداد محاسبه میشود (جدول پيوست 2). چنانچه مبلغ واريز شده از مبلغ لازم براي خريد واحدهاي استفاده شده بزرگتر باشد، باقيمانده به عنوان اعتبار براي ثبت دامنه توسط نماينده محفوظ خواهد ماند. در صورت تجديد قرارداد، اين مبلغ به عنوان واريز دورة بعد محسوب میگردد و در صورت عدم تجديد، اين مبلغ به نماينده عودت داده خواهد شد. (۰) مبالغ پرداختی نماينده بايد به شماره حساب سيبا 21۰21۴۹۷۷1۷۷۴ بانك ملی ايران به نام پژوهشگاه دانشهاي بنيادي واريز گردد. (۸) نماينده به منظور تضمين حسن اجراي قرارداد يکی از موارد ذيل را انتخاب می نمايد:
 تحويلچكبهمبلغپنجميليونريال  تحويلسفتهبهمبلغپنجميليونريال
۹
پیوست ۲
جمع واریز (هر واحد۸۱،۱۱۱ ریال)
واحد
درصد تخفیف
۷،۵۱۱،۱۱۱
۱۲۵
۲۵
۸،۷۵۱،۱۱۱
۱۴۹
۲۶/۵۹
۱۱،۱۱۱،۱۱۱
۱۷۳
۲۷/۷۵
۱۱،۲۵۱،۱۱۱
۱۹۹
۲۹/۳۳
۱۲،۵۱۱،۱۱۱
۲۲۴
۳۱/۲۵
۱۳،۷۵۱،۱۱۱
۲۵۱
۳۱/۵۲
۱۵،۱۱۱،۱۱۱
۲۷۸
۳۲/۵۵
۱۶،۲۵۱،۱۱۱
۳۱۶
۳۳/۶۲
۱۷،۵۱۱،۱۱۱
۳۳۵
۳۴/۷۱
۱۸،۷۳۱،۱۱۱
۳۶۵
۳۵/۸۶
۲۱،۱۱۱،۱۱۱
۳۹۵
۳۶/۷۱
۲۱،۲۵۱،۱۱۱
۴۲۶
۳۷/۶۵
۲۲،۵۱۱،۱۱۱
۴۵۸
۳۸/۵۹
۲۳،۷۵۱،۱۱۱
۴۹۱
۳۹/۴۱
۲۵،۱۱۱،۱۱۱
۵۲۳
۴۱/۲۵
۲۶،۲۵۱،۱۱۱
۵۵۸
۴۱/۲۱
۲۷،۵۱۱،۱۱۱
۵۹۳
۴۲/۱۳
۲۸،۷۵۱،۱۱۱
۶۲۹
۴۲/۸۷
۳۱،۱۱۱،۱۱۱
۶۶۶
۴۳/۶۹
۳۱،۲۵۱،۱۱۱
۷۱۳
۴۴/۴۳
۳۲،۵۱۱،۱۱۱
۷۴۲
۴۵/۲۵
۳۳،۷۵۱،۱۱۱
۷۸۲
۴۶/۱۵
۳۵،۱۱۱،۱۱۱
۸۲۳
۴۶/۸۴
۳۶،۲۵۱،۱۱۱
۸۶۶
۴۷/۶۸
۳۷،۵۱۱،۱۱۱
۹۱۹
۴۸/۴۳
۳۸،۷۵۱،۱۱۱
۹۵۴
۴۹/۲۳
۴۱،۱۱۱،۱۱۱
۱۱۱۱
۵۱
1۷
جمع واریز (هر واحد۸۱،۱۱۱ ریال)
واحد
درصد تخفیف
۴۱،۲۵۱،۱۱۱
۱۱۴۸
۵۱/۸۱
۴۲،۵۱۱،۱۱۱
۱۱۹۷
۵۱/۵۷
۴۳،۷۵۱،۱۱۱
۱۱۴۸
۵۲/۳۶
۴۵،۱۱۱،۱۱۱
۱۲۱۱
۵۳/۱۳
۴۶،۲۵۱،۱۱۱
۱۲۵۵
۵۳/۹۳
۴۷،۵۱۱،۱۱۱
۱۳۱۲
۵۴/۷۴
۴۸،۷۵۱،۱۱۱
۱۳۷۱
۵۵/۵۵
۵۱،۱۱۱،۱۱۱
۱۴۳۲
۵۶/۳۵
۵۱،۲۵۱،۱۱۱
۱۴۹۶
۵۷/۱۸
۵۲،۵۱۱،۱۱۱
۱۵۶۴
۵۸/۱۴
۵۳،۷۵۱،۱۱۱
۱۶۳۵
۵۸/۹۱
۵۵،۱۱۱،۱۱۱
۱۷۱۱
۵۹/۸۱
۵۶،۲۵۱،۱۱۱
۱۷۸۹
۶۱/۷۱
۵۷،۵۱۱،۱۱۱
۱۸۷۴
۶۱/۶۵
۵۸،۷۵۱،۱۱۱
۱۹۶۵
۶۲/۶۳
۶۱،۱۱۱،۱۱۱
۲۱۶۴
۶۳/۶۶
۶۱،۲۵۱،۱۱۱
۲۱۷۲
۶۴/۷۵
۶۲،۵۱۱،۱۱۱
۲۲۹۴
۶۵/۹۴
۶۳،۷۵۱،۱۱۱
۲۴۳۴
۶۷/۲۶
۶۵،۱۱۱،۱۱۱
۲۶۱۱
۶۸/۷۶
۶۶،۲۵۱،۱۱۱
۲۸۲۳
۷۱/۶۷
۶۷،۵۱۱،۱۱۱
۳۳۷۵
۷۵
11
پیوست ۳
نرخهای پایه (بدون تخفیف)
نرخهاي پايه خدمات مرکز ثبت دامنه ir. در وبگاه مرکز به نشانی زير موجود است: http://www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir,_Appendix_3_Registration_Fee
هرگونه تغيير به فاصله حداقل يك ماه قبل از اجرا در وبگاه مرکز (www.nic.ir) اعلام خواهد شد.
12


www.perspolis.tv/ilma/zoon