بامیلو در تامین تخم مرغ شانسی ناکام بوده است پس هر کس بتواند بیشترین تخم مرغ شانسی را بفروشد مشتری بیشتری جمع می نماید و برنده است اما قیمت تامین کلی هم مهم بوده و ما فقط به تک فروشی توجه نمی کنیم چرا که من خودم متوجه شده ام که تولید کننده های داخلی هم چنین جنسی دارند که این بهار گمرکی را پایین و قدرت کلی را بالا برده از همیت چنین واسطه هایی می کن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>