یکی از نیاز های هر بچه ای خرید تخم مرغ است پس بنگاهی که بیشتری ن نگاه را به سوق دادن والدین برای خریدن بسته های شانسی داشته باشد برنده است و او برنده ذوق و خوش شانسی کودکان این مرز و بوم خواهد بود و من نامی نمی برم از ملاحظات فرهنگی ولی امیدواریم که بتوان به سادگی پدر و مادر خود را به ترغیب کرد هم با قیمت و هم کیفیت در خور

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>